20ewropada şu ýyl sowuk bolarmy 2022?

Bu ýyl Europeewropada nähili erbetleşip biljekdigine düşünmeýärsiňiz.

Energetika kanunlary Europeewropanyň zawodlaryny garaňkylyga gitmäge mejbur edýär

 

Öndürijiler gaz we elektrik tölegini töläp bilmeýändikleri sebäpli işçiler bilen iş salyşýarlar we liniýalary ýapýarlar.

Bu habarlary eşitmek gaty gorkunç, Europeewropada gymmatly müşderilerimiz köp, biz gaty aladalanýarys, ýöne kän duýmaýarys

kömek et, çözmek gaty uly, Baýe topary diňe Europeewropadaky ähli adamlara üstünlik arzuw edip, şol ýerde asylmagyny arzuw edýär.

Gyş gelýär, tebigy gaz üpjünçiligi we sowuk gyş ýokary kommunal töleglere, ykdysady haýallamaga we jemgyýetçilik tolgunyşyklaryna sebäp bolup biler.

Egin-eşik pudagynda “Bayee Apparel” penjek bilen üpjün edip biler,ýüň eşiklerwebalakýyly saklamak üçin.sazlap bilerdik

100% pagta, agyr agramly kurtka ýa-da ýüň ýa-da ýelekli, aşaky kurtka.zerur müşderiler üçin bu täze setirleri açýarys,

 

Bayee Apprel näme edip biler?

“Bayee Apparel” 2013-nji ýylda Hytaýyň Dongguan şäherinde 3000㎡, futbolka öndürýän hünärmen öndüriji bilen başlandy,

Tank üstleri, eşikler, penjekler, aşakylar, aýakgaplar, şortikler, sport bra we ş.m.Zawodymyz aýda 50000pc-den gowrak üpjün edýär

7 önümçilik we 3 QC gözleg liniýasy, birlik-önümçilik ulgamyny, awtomatik kesiji maşyny, ekologiýa taýdan arassa mata saklaýjy,

islege görä gaýtadan işlenen f matalary ýa-da adaty çig mallary saklamak, şeýle hem biziň nusga toparymyzda 20 ýyldan gowrak nagyş ýasamak tejribesi bolan 7 ussat bar.

Gözleg we gözleg toparymyz soňky 10 ýylda EUB we Amerika müşderileri üçin her möwsümde täze dizaýn ýasamagy dowam etdirýär, şonuň üçin hil talaplaryny gowy bilýärdik we

bazaryň moda dizaýnlary, soň müşderilere markany has gowy we has çalt ösdürmäge kömek edip bileris.

Bu ýyl kompaniýalaryň köpüsi diňe pul ýa-da girdeji gazanman, diri galmaga synanyşýarlar.“Covi-19” we “Uruş” -dan soň, işleriň hemmesi gyrada

haýal we haýal bolsa-da, Baýe eşigi sport eşikleri, kapotlar, penjekler, balak we şortikler hakda köp täze dizaýnlary täzeleýär.

Müşderilerimiz işleýär, biz henizem olary goldamak üçin elimizden gelenini edýäris.gymmatly müşderilerimizi mümkin boldugyça goldamak üçin şu ýere geleris.Biz muny alýarys

Aşaky MOQ, mugt nusga tölegi, müşderilerimiziň zerurlygy boýunça täze logotip meýilnamasy.

Kiçijik bolany üçin gowy işleri etmegi bes etme.

 

Geliň, hemişe ýolda doga edeliň.


Iş wagty: 29-2022-nji sentýabr