sahypa_banner

Habarlar

 • Ajaýyp 3D Puff Çap ediş dizaýny Custom Hoodie

  Ajaýyp 3D Puff Çap ediş dizaýny Custom Hoodie

  Iň täze tendensiýamyz - puff Print Hoodie!Bu ýumşak we ajaýyp eşik, köçe eşiklerini halaýan we eşikleri bilen beýanat bermek isleýän her bir adam üçin ajaýyp.3D puff çap etmek tehnologiýamyz, hakykatdanam ajaýyp çylşyrymly we üýtgeşik dizaýnlary döretmäge mümkinçilik berýär.Whethe ...
  Koprak oka
 • Klassiki çik sungaty: Üzüm effektli futbolkalary, kislotaly ýuwulýan köýnekleri we nusgawy çik mata stillerini gujaklaň.

  Klassiki çik sungaty: Üzüm effektli futbolkalary, kislotaly ýuwulýan köýnekleri we nusgawy çik mata stillerini gujaklaň.

  Moda tendensiýalary gelýär we gidýär, ýöne nusgawy stiller elmydama wagtlaýyn glamura baha berýänler bilen rezonans döredýän ýaly.Şkafyňyza retro öwüşgin goşmak isleýän bolsaňyz, üzüm täsirli çaýlary, kislota ýuwýan köýnekleri we nusgawy, häzirki zaman matalarda stilleri göz öňünde tutuň.Üzüm effekti futbolka A retro-ef ...
  Koprak oka
 • Tomus möwsümi: ogaoga şolaryň biridir.

  Tomus möwsümi: ogaoga şolaryň biridir.

  Tomus geldi, yssy howa we plýa beach syýahatlary ýakynlaşanda, köp aýallar bedenini gowulaşdyrmagyň we görnüşinde galmagyň ýollaryny gözleýärler.Maşk we dynç almagyň iň meşhur görnüşlerinden biri ýoga, we tejribäňizden has netijeli peýdalanmak üçin zerur enjamlar gerek.Bu w ...
  Koprak oka
 • Şäher modasynyň döremegi: Swetpants-dan Joggers-e ýygnanan jynslara çenli

  Şäher modasynyň döremegi: Swetpants-dan Joggers-e ýygnanan jynslara çenli

  Moda tendensiýalary elmydama pop medeniýetiniň beýanydy we soňky on ýylda şäher köçe stilinde uly üýtgeşiklik boldy.Indi repçiler we hip-hop sungat işgärleri bilen çäklenmän, moda hereketi bütin dünýäni gurşap alýar, ýokary derejeli dizaýner kolleksiýalaryndan çalt moda bra çenli ...
  Koprak oka
 • Köçe Aşyklaryň Ultimate Switshirt Style Gollanmasyny geýýär

  Köçe Aşyklaryň Ultimate Switshirt Style Gollanmasyny geýýär

  Köçe geýýän “Lover's Ultimate Sweatshirt Style Guide” köçe modasy moda dünýäsini güýçli depginde alýar.Köýnek köýnekleri, köçe geýilýän şkaflaryň hemmesinde diýen ýaly hökmany zat.Switer köýnekleri rahat, köptaraply we dürli görnüşde bolup biler.Şeýle-de bolsa, her gün köýnek geýmek ...
  Koprak oka
 • Gaoga eşikleriniň artykmaçlyklary näme?

  1. Geýmek amatly, siziň bilen paýlaşmak isleýän ýoga eşiklerimiziň esasy artykmaçlygy, geýenimizde adaty eşiklerden has amatly we amatly bolmagydyr.Şeýlelik bilen, ýoga bilen meşgullanýan bolsaňyz ýa-da sport bilen meşgullanýan bolsaňyz, ýoga eşiklerini özümiz taýýarlap bileris.Şeýdip, has rahat bolarys ...
  Koprak oka
 • Şükür güni TH BU SOWGAT IDEASY BILEN

  Şükür güni TH BU SOWGAT IDEASY BILEN

  wah, resmi taýdan noýabr aýy, ýagny Şükür güni we Ro Christmasdestwo ýakyn wagtda geler, sowgat wagty.Icöne howsala düşmäň, söwda merkezine gitmezden we dürli sowgatlary däli gözlemezden ozal size köp ajaýyp sowgat ideýalaryny aldyk.Şeýlelik bilen 2022-nji ýyldaky Baýram sowgat Co-ny bir ýere jemledik ...
  Koprak oka
 • 2022 Halloween: Halloween hakda hakykatdanam näme bilýäris?

  2022 Halloween: Halloween hakda hakykatdanam näme bilýäris?

  Heý, 2022-nji ýylyň 31-nji oktýabry, Halloween gelýär, çagalygymdan iň halaýan festiwalymlaryň biri.Supermen, disneý şazadasy, arwahlar temasy geýimi geýinmegi we goňşularymyzda öýme-öý aýlanyp, hile ýa-da bejermek, süýji we sowgat ýygnamak däbine eýerýäris. - f ...
  Koprak oka
 • Elipbiý Çenil keşdeli patch, köýnek we Hoodie üçin meşhur Gone wirusy

  Çenil harplary bilen bezelen moda kapoty recentlyakynda ýerleşýän monta .larda, çenil harplarynyň keşdeli ýamalary köýnek we kapot, sumka, kosmetiki halta, balak, hatda çaga eşikleri, ýetginjekler eşikleri üçin hem meşhur.Şonuň üçin bu gün moda aksesuary barada has giňişleýin gürleşeliň ...
  Koprak oka
 • Sport eşikleri üçin haýsy logo belligi laýyk?

  Sport eşikleri üçin haýsy logo belligi laýyk?Ilkinji jogap, egin-eşik markaňyz / sport eşikleriň markasy ýokary öndürijilikli we ýokary hilli bolsa, silikon belligi.Sport eşikleri köplenç aşakdakylary öz içine alýardy: 1. ogaoga toplumy 2. Aýakgaplar 3. Swetkalar 4. Stringer Vest & Tank Top Şol matalar ar ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň Milli güni, Baýe eşik habarnamasynyň 2022-10-1.

  Hytaýyň Milli güni, Baýe eşik habarnamasynyň 2022-10-1.

  Baýe eşigi OCT-den 1-den 10-a çenli köpçülikleýin dynç alyşa çykar Hytaýda köpümiz gaty köp işleýäris, maşgalamyzy eklemek, arzuwlarymyzy goldamak, haýsy iş bilen meşgullanýarys, haýsy önümler bilen meşgullanýarys satýarlar, hemmämiz zatlary gowulaşdyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.Şeýlelik bilen ...
  Koprak oka
 • 20ewropada şu ýyl sowuk bolarmy 2022?

  20ewropada şu ýyl sowuk bolarmy 2022?

  Bu ýyl Europeewropada nähili erbetleşip biljekdigine düşünmeýärsiňiz.“Energiýa hasaplary” Europeewropanyň zawodlaryny garaňky gitmäge mejbur edýär Öndürijiler gaz we elektrik tölegini töläp bilmeýändikleri sebäpli işçileri köpeldýärler we liniýalary ýapýarlar.Bu habarlary eşitmek gaty gorkunç, bizde köp ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2