Elipbiý Çenil keşdeli patch, köýnek we Hoodie üçin meşhur Gone wirusy

Çenil harp keşdeli ýamaly moda kapoty

 

Recentlyaňy-ýakynda geçirilen monta inlarda köýnek we kapot dizaýnlary üçin çenil harplary nagyş ýassygy gaty meşhur,

sumkalar, kosmetiki haltalar, balak, hatda çaga eşikleri, ýetginjek eşikleri üçinem.

Şonuň üçin bu gün moda esbaplary barada has giňişleýin gürleşeliňbaşlyklarwebalak, köýnek, Futbolkalar.

 

Bu çenil nagyşly hatlar, köçe eşikleri, moda eşikleri, marka mahabaty,

baýramçylyk baýramçylygy bezegi.

esasanam Hoodies, Switshirts, futbolkalar, Halloween we Ro Christmasdestwo bilen duşuşýarlar, adamlar bu sözleri DIY etmegi gowy görýärler

“HYZMAT ORA-DA GÖRNÜŞ”, “KANDI”, “MERRY HRISTMAS”, BAŞGA T NEWZE ARYL,

Bu çenil harp nagyş ýassygy, başlyklara we switer köýneklere ýylylyk basyşy, ýylylyk pressi bilen eşiklere demir

maşyn.köplenç temperatura 150 dereje, 3kgs basyş.Egin-eşik ýuwlandan soň durnukly we owadan bolar,

reňkleri dürli bolup biler, gyzyl, gülgüne, gök, mämişi, ak we gara, ýaşyl, sary.

26 harp, 10 reňk, özüňiz DIY edip bilersiňiz.

 

Diňe eşikli we köýnekli, ýylylyk basýan maşyn ýok bolsa, eşikdäki ýamany demirlemek üçin demir ulanyp bilersiňiz,

öýüňizde özüňiz işlemek gaty aňsat.egin-eşigimizi zawodymyzda ýasasaňyz, bir gezeklik hyzmat ederis

harytlary size ibermezden ozal şol harplara göni we tutuşlygyna taýýar önüm.

 çenil-keşdeli-harp-patch-bayee

Indi güýz, Gyş ýakyn wagtda geler, ýüň köýnek we köýnek, aşaky kurtka, balak we aýakgap.

demir bolup biler, tikin eşikleri hem bolup biler, markaňyzy, eşik dizaýnlaryňyzy kesgitlemegiň gaty gowy usuly,

müşderileriňizi haýran galdyryň, egin-eşik esbaplary kiçijik bölek, ýöne tutuş eşik üçin gaty möhüm bölek,

egin-eşik markasy.Her bir owadan eşik markasy, önümlerini çynlakaý ýada salmak üçin gaty köp synanyşýar,

Diňe eşikleriň hilinde däl, eýsem markanyň nyşany, esbaplar bölüminde hem beýlekilerden kesgitläň.

 

Futbolka matasy adatça 100% pagta bolup, demirden ýasalan bu çenil harplaryny gaty laýyklaşdyrýar.

 www.bayeeapparel.com

Şeýle hem çenil patchynyň beýleki görnüşleri bar, olar ýumşak, ýumşak, Gyş dizaýny üçin gaty gowy eşikler, ýetginjekleriň eşikleri üçin ýörite,

we mekdep sumkalary, kosmetiki haltalar, oýunjaklar.Köplenç aşakdaky suratdaky ýaly bu eşik ýaly eşikde, gaty ýakymly we owadan.

Şol dürli garnituralaryň marka eşikleriňizi has ýokary derejä çykarmagyny, hil dizaýnynyň, satuw bahasynyň köp bolmagyny arzuw edýärin

has gowy.

 

www.bayeeapparel.com

 

“Bayee” her möwsümde 100-den gowrak täze dizaýn we aýda 50000pc-den gowrak dizaýn berýär.Gözleg we barlag toparymyz saklaýar

Soňky 10 ýylda EUB we Amerika müşderileri üçin täze material, tehnologiýa we çözgütleri tapmak, şonuň üçin gowy bilýärdik

markalaryny has ýokary derejede ýokarlandyrmak üçin bazaryň hil talaplary we moda dizaýnlary barada.

Gözleg we gözleg toparymyz soňky 10 ýylda EUB we Amerika müşderileri üçin her möwsüm täze dizaýn ýasamagy dowam etdirýär, şonuň üçin gowy bilýärdik

hil talaplary we bazaryň moda dizaýnlary boýunça, müşderilere markany has gowy we has çalt ösdürmäge kömek edip bileris.

 

Islege görä dürli eşik esbaplary we markaňyz üçin ýörite gaplamalar barada bir duralga hyzmaty.

Biziň bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz, uzak möhletli ygtybarly üpjün ediji we dostlaryňyz bolmakdan hoşal.

www.bayeeapparel.com


Iş wagty: Oktýabr-08-2022