Hytaýyň Milli güni, Baýe eşik habarnamasynyň 2022-10-1

https://www.bayeeapparel.com/hoodies-womens/

Baýe eşigi, OCT-den 1-den 10-a çenli köpçülikleýin dynç alyşa çykar

 

Hytaýda, köpümiz haýsy iş bilen meşgullanýandygymyza garamazdan maşgalamyzy eklemek, arzuwlarymyzy goldamak üçin gaty köp işleýäris,

haýsy önümleri satýarys, hemmämiz ýagdaýy gowulaşdyrmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Şeýlelik bilen Milli günümizde 1 hepde dynç alýarys, maşgalamyzda we dostlarymyzda gurşap bileris, dynç alyşymyzdan lezzet alyp bileris.

Şeýle hem Çian şäherinde, Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygyndan başga köplenç uzak dynç alyşymyz ýok, bu ýyl Aý täze ýylymyz gelýär

geçen ýyllardan has ir, şonuň üçin bu sargytlaryň hemmesi üçin köp önümçilik meýilnamalaryny düzýäris.Milli günden soň bizde bolar

2 ýarym aý işleýär.

Synagymyzda adamlar täze ýyl baýramçylygynda maşgalamyz bilen dogduk şäherine gaýdyp barmaly bolarlar, şonuň üçin mundan ozal köpüsi

işçiler öýlerine gelip, maşgalasy bilen ýakyn ýyllarda bolup biljekdigine göz ýetirmek üçin otly biletlerini öňünden bron ederler

eve.

Şeýlelik bilen, bu ýerde gymmatly we täze müşderilerimiz üçin zerur bolan ähli önümçilik wagty üçin möhüm maglumatlary berýäris

dürli zatlar:

1. Futbolka: pagta futbolka, poliester futbolka, sport zaly futbolkasy, erkekler we aýallar futbolkasy

Nusga wagty: 7 gün

Mysallary tassyklaň: 7-10 gün töweregi

Köpçülikleýin sargyt wagty: 500-3000pc—- 20 gün

 

2. Köýnek we switer köýnek

Pagta / spandex: 250-330 GSM

Poliester / spandex: 250-330 GSM

Ora-da beýleki mata material görnüşlerini özleşdirip bolýar.

 

Nusga wagty: 7-10 gün

Mysallary tassyklaň: 7-10 gün töweregi

Köpçülikleýin sargyt wagty: 500-3000pc-- 30-35 gün

 

3. Aýakgaplar, fitnes geýimleri, işjeň eşikler, ýoga toplumy, sport bra, switer

Material neýlon / spandex: 160-250 GSM Pagta / spandeks: 160-250 GSM

Poliester / spandex: 160-250 GSM Ora-da beýleki mata material görnüşlerini özleşdirip bolýar.

Mata aýratynlyklary Düşnüksiz, dem alýan, çydamly, çalt gurak, amatly, çeýe

 

Nusga wagty: 7-10 gün

Mysallary tassyklaň: 7-10 gün töweregi

Köpçülikleýin sargyt wagty: 500-3000pc-- 30-35 gün

 

Bular umumy dizaýnlar, adatça hemme zadyň ajaýypdygyna göz ýetirmek üçin ýarym we 1 aý önümçilik wagty gerek.

Üstesine-de, iberiş wagtyny, gözden geçiriş wagtyny göz öňünde tutmalydyrys, müşderilerimiz bu meýilnamalary almak üçin biziň bilen habarlaşyp bilerler diýip umyt edýäris

täze taslama esasynda, Luna täze ýyl dynç alyşymyzdan öň.

Baýramy alyp, wagtymyzy maşgalamyz bilen geçirmek isleýänimiz ýaly kömelek, henizem iň gowy goldaw bermek isleýäris

gymmatly müşderilerimize, meýilnamalaşdyryşymyz ýaly gidip, şol sargyt jikme-jiklikleriniň gözegçilik astynda saklanmagyna kömek edip bileris

işiňiz beýlekilerden has çalt ösýär, markaňyz hem ösýär.

 

Ahyrynda, dynç alyşymyzda e-poçta jogaplaryna jogap bereris, taslamaňyzyň doly meýilnamasyny almak üçin bize ýüz tutup bilersiňiz.

Hemmäňize üstünlik arzuw edýärin.

 

BAYEE APPAREL topary


Iş wagty: 30-2022-nji sentýabr