Düşnüksiz eşikler näme?

Düşnüksiz eşikler näme?

Adaty ussatlyk, içki eşikleriň rahatlygyny ep-esli çäklendirýän mata bölejigini gutarmak üçin kesmegi we tikmegi talap edýär.Tröne örme trikota technology tehnologiýasy, içerki eşikleriň “bökdençsiz tikilmegi” hakykata öwrülýär.
Egin-eşik öndürmegiň täze we innowasion usuly bolan tikinsiz eşikleriň tikişi ýa-da tikişi ýok.Dikişleriň we tikinleriň ýoklugy, esasanam fitnes eşikleri barada aýdylanda, birnäçe peýdalary getirýär.
Düşnüksiz tehnologiýa, dürli trikota structures gurluşlary şol bir mata bölejigine bökdençsiz birleşdirmäge mümkinçilik berýär.Diňe bir mata bölejiginde diňe dürli reňkli matalar we matalar birleşdirilmän, eýsem dürli gurluşlaryň we funksiýalaryň matalary hem birleşdirilip, matalaryň rahatlygyny ep-esli ýokarlandyrýar.Esasanam fitnesde, ylgawda, ýoga we türgenleşikde ajaýyp işleýşi.Käbir ýörite trikota structures desgalar sport wagtynda sportçylary ajaýyp gorap biler.
Düşnüksiz önümçilik prosesi gysga, önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyryp biler.Trikota tr örülen matalaryň köp kesilmegi we tikilmegi zerur däldigi sebäpli, çig malyň mukdaryny tygşytlaýar we çykdajylary azaldýar;Gaýtadan işlemek nukdaýnazaryndan tehnologiýa prosesini gysgaldýar, wagty gysgaldýar we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrýar.
Trikota tr örülen matalar ýörite tegelek trikota machine enjamynda dokalan, dokalan guýy mata tutuş bir bölek, ýönekeý ussatlyk mata ýasap biler, şonuň üçin eginleriň gyralaryndaky tikinler we jalbaryň daşy aýrylýar. Şol bir zat wagt, ýörite bökdençsiz gurluş eşigi basyşy deň derejede göterip biler we geýýän adamyň özüni berk duýmazlygy üçin oňat çeýeligi we çydamlylygy bar.

Düşnüksiz eşikleriň artykmaçlyklary: çeýe däl, berkligi, çeýeligi, ýeňil dem alýan mata, owadan, göni, bökdençsiz, ýokary elastik, tekiz we ýokary güýçli patchwork effekti.Içki eşikler we sport eşikleri öndürmekde köplenç ulanylýarsport zalynyň fitnes eşikleriweýoga eşikleri).

 

“Bayee” eşiklerimiz, markalary özleşdirmek we ösdürmek üçin müşderilerimize goldaw bermek üçin has köp hyzmat almak üçin hünärmen toparymyz bilen habarlaşyp bilersiňiz.

Sport zalyny nädip saýlamaly?

Özüňize laýyk sport eşiklerini saýlanyňyzda, okuwyňyzyň nämedigi hakda pikir ediň.Egin-eşigiňiz päsgel bermezden ýa-da hereketiňizi çäklendirmezden, okuw tertibini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýän bir zat geýmeli.

Düşnüksiz eşik, okuw talaplaryňyza laýyk gelýän innowasion täze usuldyr we diapazonyň hemmeler üçin bir zady bar.

Ynha, “Bayee” egin-eşiksiz eşiklerimiziň iň ýokarky saýlamalary.

Ösümligimiziň daşky gurşawyny goramak üçin bilelikde işlemek arzuw edýäris.


Iş wagty: Iýul-15-2022