Aýal-gyzlar üçin gaty köp kesilen eşikler

Gysga düşündiriş:

Sport zaly sporty, aňsatlyk bilen derlemäge mümkinçilik berýän intensiw çärelerdir.Şonuň üçin tehniki we dem alýan materialdan ýasalan sport penjeklerini geýmek maslahat berilýär, çyglylygy süpürmäge kömek edýär.Gabat gelmek nukdaýnazaryndan, inçejik kesiş bu çärelere has laýyk gelýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametrleri

Dizaýn

Aýal-gyzlar üçin gaty köp kesilen eşikler

Material

Pagta / spandex: 220-280 GSM
Poliester / spandex: 220-280 GSM
Ora-da beýleki mata material görnüşlerini özleşdirip bolýar.

Mata aýratynlyklary

Dem alýan, çydamly, çalt gurak, amatly, çeýe

Reňk

Meýletin ýa-da PANTONE görnüşinde düzülen birnäçe reňk.

Logotip

Müşderiniň talaplary hökmünde ýylylyk geçiriş, küpek ekrany çap etmek, keşdeli, rezin ýama ýa-da başgalar

Tehniki

Dikiş maşyny ýa-da 4 iňňe we 6 sapak

Mysal üçin wagt

Takmynan 7-10 gün

MOQ

100 sany (Reňkleri we ululyklary garyşdyryň, biziň hyzmatymyz bilen habarlaşyň)

Beýlekiler

Esasy belligi, Swing belligi, Kir ýuwujy bellik, paket poli halta, paket gutusy, dokma kagyzy we ş.m.

Önümçilik wagty

Detailshli jikme-jiklikler tassyklanandan 15-20 gün soň

Bukja

1pcs / poly sumka, 100pc / karton ýa-da müşderiniň talap edişi ýaly

Ibermek

DHL / FedEx / TNT / UPS, Howa / Deňiz iberilmegi

Türgenleşik wagtynda eşik geýmek

BZC056 (2)

Sport zaly sporty, aňsatlyk bilen derlemäge mümkinçilik berýän intensiw çärelerdir.Şonuň üçin tehniki we dem alýan materialdan ýasalan sport penjeklerini geýmek maslahat berilýär, çyglylygy süpürmäge kömek edýär.Gabat gelmek nukdaýnazaryndan, inçejik kesiş bu çärelere has laýyk gelýär.

Bu kesilen kurtka görnüşi, geýilýän ýa-da aşak düşýän, geýip bolýan ýa-da aşak düşýän, geýip bolýan ýeňil eşikli eşik, eşikleri açyp biler.Sport zalyna geýmegi saýlan materiallar üçin sizi gurak, rahat we ynamly duýmaly.Sport zalyna geýýän eşikleriňiziň kesilmegi, erkin hereket etmegiňize mümkinçilik bermeli.Sport bilen meşgullanýan wagtyňyz köplenç aýlanarsyňyz we eglenersiňiz, şonuň üçin geýýän eşikleriňiz çeýeligi üpjün etmelidir.Sport zalynda gyzmazdan ýa-da gyzlaryňyz bilen şäheri dolandyrmak üçin okuwdan soň zyňylmazdan ozal ajaýyp günler üçin ajaýyp kesilen türgenleşik kurtkasy.

BZC056 (3)
BZC056 (7)

Kurtka eşikleri üçin sport zalyndan soň elmydama geýilýär.Şonuň üçin matanyň agramy futbolkalardan we tanklaryň üstlerinden has agyr bolmaly, sebäbi daşyndan geýilýär.Pagta / poliester, ähtimal bahasy, dem alýan we amatly bolany üçin, iň köp ýaýran maşk matasydyr.Amatly balak ýa-da sport zaly şortikli eşik, iň oňat maşk eşikleri.

“Bayee” professional hyzmat toparymyz bilen hyzmatdaşlyga hoş geldiňiz, uzak möhletli ygtybarly üpjün ediji we dostlaryňyz bolmakdan hoşal.

BZC056 (12)
BZC056 (4)
BZC056 (5)
BZC056 (3)

Önümiň artykmaçlygy

Gysga pully penjäniň kömegi bilen adama janlylykdan doly duýgy döredip biler we henizem gaty ýaş, diňe şeýle däl, özüni gaty amatly, rahat duýup biler.Gysga bölümli palto geýimleri barada, çaklama köp adamy gaty çeýe duýup biler, şeýle hem gaty owadan, göze ýakymly bolup biler.

Gysga palto bedeniň aşaky ýarysyny ýapmaz.Täsir diňe bir ýokarky bedeniň paýyny gysgaltmak bilen çäklenmän, aýaklary uzaltmak, şeýlelik bilen bedenimiziň paýyny uzaltmakdyr.

Şeýle geýinmek modeli, tutuş adamy görüner, has özüne çekiji bolar, adamy has kämil duýmaga mümkinçilik berer.Diňe beýikligi görkezmek maksadyna ýetmek bilen çäklenmän, häzirki wagtda adamlary ýagtylandyrýar.Moda duýgusy we aýalyň dowamly özüne çekijiligi bar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň